Ford-Banner-2


logo_laag2_blauw

Welkom bij pensioenfonds Ford Nederland! U bouwt via uw werkgever bij ons pensioen op. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat of van baan verandert. De Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht, op www.mijnpensioenoverzicht.nl en in de pensioenplanner op deze website.


Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? 

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2.

Laag 1 biedt een kort overzicht van de belangrijkste informatie over de pensioenregeling;

Laag 2 biedt meer informatie en gaat dieper in op de onderwerpen van laag 1;

Laag 3 bevat alle juridische en beleidsmatige documenten, zoals het pensioenreglement en de statuten.  

U kunt de papieren versie van laag het Pensioen 1-2-3 opvragen bij het pensioenbureau, Dion Pensioen Services, via de contactgegevens onderaan de laatste pagina. De Pensioen 1-2-3 biedt geen persoonlijke informatie over de hoogte van uw pensioen. Deze Pensioen 1-2-3 maakt gebruik van de meest recente kerncijfers.
 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 

ouderdomspensioen Ouderdomspensioen
Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van pensioenfonds Ford Nederland en bouwt u ouderdomspensioen op over uw brutoloon tot
€ 103.317. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van pensioenfonds Ford Nederland is vooral afhankelijk van de hoogte van uw brutoloon, de inhoud van de pensioenregeling en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf de door u gekozen pensioenleeftijd maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), op de persoonlijke pensioenplanner op onze website en op www.mijnpensioenoverzicht.nl

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Wij moeten namelijk rekening houden met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. Deze franchise bedraagt € 13.123. Het brutoloon minus de franchise heet pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag bouwt u jaarlijks in principe 1,875% aan ouderdomspensioen op.

Voorbeeld: u verdient € 23.123 per jaar. De franchise is € 13.123. De pensioengrondslag bedraagt dan € 10.000. U bouwt in dat jaar maximaal 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag. Dat is maximaal € 187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.
   
partner_en_wezenpensioen_opbouw Partner- en wezenpensioen
Naast ouderdomspensioen bouwt u ook een partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij pensioenfonds Ford Nederland zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is.

Wezenpensioen
De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij pensioenfonds Ford Nederland zou opbouwen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

De hoogte van het partner- en wezenpensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), op de persoonlijke pensioenplanner op deze website en op www.mijnpensioenoverzicht.nl

De ANW-regeling van de overheid

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Daarnaast worden bepaalde inkomsten van uw partner gekort op de uitkering. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl
   
arbeidsongeschiktheidspensioen Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op gehele of gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.
   
arbeidsongeschiktheidspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen voor het brutoloon boven de WIA-uitkeringsgrens van € 53.706 brutoloon per jaar
Het arbeidsongeschiktheidspensioen vult uw WIA-uitkering van de overheid aan tot maximaal 70% van uw brutoloon boven € 53.706 per jaar. De hoogte van de aanvulling hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. De aanvulling geldt als u geheel arbeidsongeschikt bent (zowel duurzaam als niet duurzaam), maar ook als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.
   
 reglement Pensioenreglement
Het pensioenreglement geeft precies aan wat onze pensioenregeling u biedt. Deze kunt u hier vinden. Ook kunt u de papieren versie opvragen bij het pensioenbureau, Dion Pensioen Services.
   

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

geen_ouderdomspensioen Geen aparte pensioenregeling voor uw brutoloon boven € 103.317
U bouwt pensioen op over uw brutoloon tot € 103.317 per jaar. Over uw brutoloon boven € 103.317 (per jaar) bouwt u bij ons geen pensioen op. Werkt u in deeltijd dan is het bedrag afhankelijk van uw deeltijdpercentage.
   

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers In Nederland bestaat een pensioen uit drie pijlers:
A: de AOW (Algemene Ouderdomswet): dit pensioen krijgt u van de overheid
B: het pensioen dat u via uw werk opbouwt
C: de pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

A. De AOW (Algemene Ouderdomswet) van de overheid
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Als u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt heeft, kan uw AOW lager uitvallen. Op welke leeftijd u AOW krijgt is niet meer voor iedereen gelijk. Dit hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW-bedragen en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.  

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
U bent werkzaam bij een werkgever die is aangesloten bij de Ford Nederland-CAO, daarom bouwt u pensioen op bij pensioenfonds Ford Nederland. Hoeveel pensioen u opbouwt via onze pensioenregeling, ziet u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u bij ons opbouwt. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering -zoals een lijfrente- af te sluiten. Of dat nodig is, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie.

Wij raden u aan bewust naar uw pensioensituatie te kijken. U kunt bij ons pensioenbureau, Dion Pensioen Services, een pensioengesprek aanvragen. Zij geven u inzicht in het pensioen dat u van pensioenfonds Ford Nederland krijgt. Voor een overzicht van uw totale netto pensioeninkomen kunt u met uw persoonlijke DigiD inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt ook een financieel adviseur inschakelen die u een totaaloverzicht geeft en u helpt bij het maken van keuzes.

Voor een algemeen inzicht in uw inkomen en uitgaven na uw pensioen kunt u kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud (www.nibud.nl
   
middelloon  Opbouwsysteem
Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. Omdat de AOW al in een deel van uw pensioen voorziet, bouwt u niet over uw hele brutoloon pensioen op. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise.

Over uw brutoloon minus de franchise (de pensioengrondslag) bouwt u jaarlijks maximaal 1,875% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.            
   
opbouw Opbouwpercentage
Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,875% aan ouderdomspensioen op.

Stel, u verdient € 23.123 per jaar. De franchise is € 13.123. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering jaarlijks ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.

   
 premieverdeling_beide U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen
U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. De CAO-partijen spreken één keer in de drie jaar af welke premie u en uw werkgever moeten betalen.

In feite is de premie de prijs van uw pensioen. Als op een bepaald moment de daadwerkelijke prijs van uw pensioen hoger is dan de premie die de CAO-partijen hebben afgesproken, dan wordt de pensioenopbouw verlaagd en niet de premie verhoogd.  

Als de premie die wordt ingelegd op een bepaald moment hoger is dan de prijs van uw pensioen, dan kan de premie die ‘over’ is, worden gebruikt om een eventuele verlaagde opbouw uit een eerder jaar te repareren. Als dit niet aan de orde is, wordt de premie gestort in een depot, zodat het bij een eventueel tekort op een later tijdstip gebruikt kan worden.

Uw werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan ons. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.
   

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht  Waardeoverdracht
Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Meer hierover leest u hier. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen bij ons staan en wordt het vanaf uw 67ste aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan ons en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.
   
ruilen_ouderdoms_partner Ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen
Als u met pensioen gaat of eerder uit dienst gaat dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. U kunt dit doen als er geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner is, wanneer u overlijdt. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen als u komt te overlijden. 

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet uit te ruilen, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Het ouderdomspensioen dat u heeft geruild voor een hoger partnerpensioen kunt u niet weer terugkrijgen. Meer informatie hierover is te vinden in het pensioenreglement. Onze persoonlijke pensioenplanner op deze website kan voor u berekenen welke gevolgen het uitruilen heeft voor de hoogte van uw ouderdoms- en partnerpensioen. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met het pensioen bureau, Dion Pensioen Services B.V.
   
ruilen_partner_ouderdom Partnerpensioen uitruilen voor ouderdomspensioen
Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Dit partnerpensioen kunt u uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft u partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om uit te ruilen, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze en op de hoogte zijn van de gevolgen hiervan. Door uitruil van partnerpensioen daalt bij uw overlijden namelijk het inkomen van uw (achterblijvende) partner. Afhankelijk van zijn/haar persoonlijke financiële situatie kan dit leiden tot financiële problemen. Om na te gaan welke keuze past bij uw persoonlijke situatie raden wij u aan een onafhankelijke pensioenadviseur te raadplegen.
   
deeltijd_67 Eerder met pensioen gaan
U kunt er ook voor kiezen om, in overleg met uw werkgever, uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 67ste. Eerder met pensioen gaan heeft wel financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en uw pensioen moet langer worden uitgekeerd, hierdoor wordt uw pensioen lager. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.
   
hoog_laag_laag_hoog Beginnen met een hoger of lager pensioen
U kunt de keuze maken om tot uw AOW-leeftijd een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op:
dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt ook de keuze maken om tot uw AOW-leeftijd een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.
   

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die van invloed zijn op uw pensioen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Wij proberen voorbereid te zijn op de risico’s die een negatieve invloed hebben op uw pensioen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Wij moeten dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld wij ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgen wij ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen.  Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden. Meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad vindt u hier.
   
welvaartsvast Welvaartsvast pensioen voor werknemers
Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2016 iets minder kopen dan in 2015. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie streven wij ernaar het opgebouwde pensioen van werknemers jaarlijks te laten meegroeien (indexeren) met de in de CAO overeengekomen loonsverhoging. Wij noemen dit een welvaartsvast pensioen. De indexatie is echter voorwaardelijk en afhankelijk van de dekkingsgraad van het fonds. Indien er niet geïndexeerd kan worden, wordt uw pensioen minder waard. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen als volgt verhoogd:
  Indexatie Loonstijging CAO
2017 2,10% 2,10%
2016                        0,35%              0,35%                       
2015                    0,00% 0,00%
Voor 2015    
             
Gebaseerd op laatst verdiende salaris            
 
waardevast Waardevast pensioen voor ex-werknemers en gepensioneerden
Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2016 iets minder kopen dan in 2015. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie streven wij ernaar het opbouwde pensioen van ex-werknemers en gepensioneerden jaarlijks te laten meegroeien (indexeren) met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. De indexatie is echter voorwaardelijk en afhankelijk van de dekkingsgraad van het fonds. Indien er niet geïndexeerd kan worden, wordt uw pensioen minder waard. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen als volgt verhoogd:
              Indexatie CBS prijsindexatie
2017 0,00% -0,32%
2016 0,81% 0,81%
2015 0,59% 0,59%
2014 1,68% 1,68%
2013 2,10% 2,10%
2012 (b) 2,42% 2,42%
2011 (a) 1,38% 1,38%
2010 (a) -0,16% -0,16%
2009 (a) 2,96% 2,96%
2008 1,29% 1,29%
2007 1,72% 1,72%
   (a) verleend in 2013
 (b) verleend in 2015
tekort Als er een tekort is
Het kan gebeuren dat wij ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komen om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Wij hebben de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen welke maatregel(en) nodig zijn om de financiële situatie weer te verbeteren. Denk hierbij aan:
  • Niet indexeren
  • De pensioenopbouw verlagen
  • Verlagen van bestaande pensioenen en pensioenuitkeringen aan gepensioneerden. Dit zullen wij alleen doen als het echt niet anders kan.
Pensioenfonds Ford Nederland heeft tot nu toe de pensioenen nooit verlaagd. Meer informatie over hoe wij er financieel voor staan, treft u hier aan.
   

Welke kosten maken wij?

kosten  Pensioenfonds Ford Nederland maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht. Verder worden externe adviseurs ingeschakeld om het bestuur te ondersteunen bij het maken van de juiste beslissingen en ervoor te zorgen dat wij voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.
   

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht Als u verandert van baan en pensioenuitvoerder
Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dit waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van onze financiële situatie en die van uw oude pensioenuitvoerder. Meer hierover leest u hier. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen bij ons staan en wordt het vanaf uw 67ste aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan ons en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.
   
arbeidsongeschiktheidspensioen Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op gehele of gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Ook heeft u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. Wijzigt uw arbeidsongeschiktheid? Dan ontvangt u hierover bericht van het UWV. U bent verplicht om deze informatie aan Pensioenfonds Ford Nederland door te geven. Dit om te voorkomen dat uw pensioenopbouw en uw arbeidsongeschiktheidspensioen ten onrechte te hoog of te laag zijn. U kunt dit doen door ons een kopie van de brief van het UWV toe te sturen.
   
samenwonen_trouwen Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat
Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u zelf iets extra’s regelt.

Let op:
als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet naar ons worden opgestuurd.
   
scheiden Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt
Uw ex-partner heeft recht op de helft van uw ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op:
het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Wij zullen het deel van het partnerpensioen waar uw ex-partner recht op heeft automatisch aan hem/haar toewijzen, hier hoeft u niets voor te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u ons wel informeren. Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen. Welke voorwaarden hiervoor gelden kunt u hierboven vinden, bij het onderdeel Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
   
buitenland Als u verhuist naar het buitenland
Meld dit aan uw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank, of kijk op www.svb.nl. Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren.
   
werkloos Als u werkloos wordt
Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt.
   
mijnpensioenoverzicht Als u wilt weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Als u meer wilt weten over de hoogte van uw pensioen bij pensioenfonds Ford Nederland kijk dan op de persoonlijke pensioenplanner op deze website of neem contact op met ons pensioenbureau.
   
keuze Als u gebruik wilt maken van één van de keuzemogelijkheden
Kijk dan voor meer informatie bij het onderdeel ‘Welke keuzes heeft u zelf?’ van dit Pensioen 1-2-3 of neem contact op met ons pensioenbureau, Dion Pensioen Services, via de onderstaande contact gegevens.