Ford-Banner-2

Beleggen

Doelstelling van het beleggingsbeleid

Doelstelling van het beleggingsbeleid van pensioenfonds Ford Nederland is de toevertrouwde middelen zo goed mogelijk te beleggen. Hierbij spelen veiligheid, kwaliteit en risicospreiding een belangrijke rol. Uitgangspunt bij het vaststellen van de beleggingsportefeuille zijn de aard en omvang van de verplichtingen, het risicobudget en de eisen die voortvloeien uit de pensioenwetgeving. De doelstelling van het beleggingsbeleid is vastgelegd in de verklaring inzake de beleggingsbeginselen.

De doelstellingen op lange termijn ten aanzien van het vermogensbeheer zijn:

  • Het beheren van solide beleggingen zodat met de beleggingsresultaten en de premiestortingen kan worden voldaan aan de lopende en toekomstige pensioenverplichtingen.
  • Het op een zodanige wijze afstemmen van de beleggingen van het pensioenfonds op de pensioenverplichtingen dat in voldoende mate rekening wordt gehouden met het feit dat het pensioenfonds een verouderende populatie van deelnemers heeft in een niet-groeiende bedrijfstak.
  • De afstemming van de beleggingen van het pensioenfonds op de pensioenverplichtingen moet voldoen aan de vereisten van de Pensioenwet en de regels van De Nederlandsche Bank.
  • Het binnen de beperkingen van bovengenoemde aspecten maximaliseren van het totale rendement op lange termijn.

In het beleggingsbeleid wordt met zowel de lange- als de korte termijn rekening gehouden. De verplichtingen van het pensioenfonds worden voor het beleggingsbeleid op marktrente gewaardeerd, waardoor de rentegevoeligheid hoog is. De benodigde reservebuffers (vereist eigen vermogen) worden vastgesteld op basis van door DNB gedefinieerde beleggingsrisico’s, waarbij met name de invloed van renterisico van belang is.

Prudent person

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid staat de zogenaamde “prudent person” regel uit de Pensioenwet centraal. Dit wil zeggen dat wij handelen als goed huisvader en beleggen in het belang van de deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden.

Samenstelling beleggingsportefeuille

Aan de hand van de uitkomsten van een zogenaamde Asset Liability Management (ALM-)studie heeft het bestuur een beleggingsportefeuille gekozen met een acceptabele combinatie van kansen op onderdekking, kansen op (volledige) toeslagverlening en een stabiele kostenefficiënte premie. 

De strategische beleggingsmix is als volgt verdeeld:

  • 70% vastrentende waarde;
  • 30% aandelen;
  • Een renteafdekking / hedgeratio van 90% van het renterisico van de nominale pensioenverplichtingen