Ford-Banner-2

Pensioenfondsbestuur

Het bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie Vertegen- woordiging Lid sinds Einde zittingsduur
L.J.M. Gevers Voorzitter Werkgever 1-7-1991 1-7-2019
J.H. Hartman Secretaris Pensioengerechtigden 1-4-2005 1-1-2020
Vacature Plv. secretaris Werkgever - -
G.A.J. ter Huurne Plv. voorzitter Werknemers 1-7-2002 1-7-2018

De vertegenwoordiger van de werknemers wordt uit de deelnemers aan de pensioenregeling benoemd door het bestuur, op bindende voordracht van de ondernemingsraad.

De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden wordt benoemd door het bestuur na gekozen te zijn uit de groep van pensioengerechtigden, overeenkomstig een daartoe door het bestuur vastgesteld reglement.

De vertegenwoordigers van de werkgevers worden benoemd door het bestuur, op bindende voordracht van de werkgever.

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds.