Ford-Banner-2

Visitatiecommissie

Het interne toezicht op het bestuur van het pensioenfonds wordt uitgeoefend door een visitatiecommissie van drie onafhankelijke leden. Benoeming en ontslag van de leden van de visitatiecommissie vinden plaats door het bestuur na bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan. Het interne toezicht omvat het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen en de "checks and balances" binnen het pensioenfonds, van de wijze waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd en van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico's op de langere termijn en adequate risicobeheersing

Het bestuur wisselt jaarlijks met de visitatiecommissie van gedachten over de verantwoordelijkheid van de visitatiecommissie om het pensioenfonds te visiteren. De visitatiecommissie heeft recht op alle informatie die het nodig acht om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, op geregeld overleg met het bestuur over alle bestuurstaken en op geregeld overleg met de onafhankelijke externe accountant en de externe actuaris. De visitatiecommissie rapporteert over haar bevindingen aan het bestuur en legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan, de werkgever en in het jaarverslag.

De visitatiecommissie is als volgt samengesteld:

Naam Functie Lid sinds Einde zittingsduur
M. van Hemert Lid 1-1-2015 1-1-2019
L. Iburg Lid 1-1-2009 1-1-2019
S. Knol Lid 1-1-2012 1-1-2018